Anasayfa
PDF Yazdır e-Posta

 

İŞLETME KOOPERATIFLERİ BİRLİĞİ    

ANASÖZLEŞMESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
 

KURULUŞ, ÜNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

KURULUŞ 

Madde 1- Bu Anasözleşmede isimleri, merkezleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kooperatifler tarafından, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli, sınırlı sorumlu bir Kooperatifler Birliği kurulmuştur.  

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 

Madde 2- Birlik, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce Birlik namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Anasözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.  

UNVAN:

Madde 3- Birliğin unvanı SINIRLI SORUMLU KADIN İŞLETME KOOPERATIFLERİ BİRLİĞİ’dir.  

MERKEZ 

Madde 4- Birliğin merkezi İstanbul’dur.   

ÇALIŞMA BÖLGESİ

Madde 5- Birliğin çalışma bölgesi Türkiye’dir. 

SÜRE 

Madde 6- Birliğin süresi 50 yıldır.  

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Madde 7- Birliğin amacı; Ortak Kooperatiflerin sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerine ve sağlıklı ve güvenilir bir çevrede yaşama çabalarına öncülük etmek, ortak çıkarlarını korumak, kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve aralarında iletişimi sağlamaktır. Bu amaçla Birlik aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:  

1. Ortak kooperatiflerin hizmet, imalat pazarlama ve ticaret sektörlerindeki faaliyetlerini geliştirmeleri için danışmanlık ve eğitim desteği sağlar.

2. Ortak kooperatiflerin, çalışma, hesap ve işlemlerini izler, idari konularda kooperatiflere yardımcı olur.

3. Ortak kooperatiflerin yöneticisi, personel ve ortaklarının eğitimi amacıyla kurs, seminer ve eğitim programları hazırlar ve uygulamasını yapar.

4. Ortak kooperatiflerin çalışmalarının düzenli ve uyumlu olmasını sağlayacak yönetmelikler hazırlar.

5.  1163 Sayılı Kanun’un 42/6 maddesi hükmü uyarınca, menkul ve gayrimenkul alır, ortak kooperatiflerine satar, ipotek işlemleri yapar, irtifak, intifa, şufa, vefa ve iştira hakları tesis eder.

6. Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.  

7. Ortaklarının ürettiği mal ve hizmetlerin yurt içinde ve dışında pazarlama, tanıtım ve  Satışı ile bu konularda gerekli ithalat ve ihracat işlemlerini organize eder.

8. Ortaklarına hizmet, imalat ve ticaret sektörlerindeki faaliyetlerini geliştirmeleri için danışmanlık,eğitim ve pazarlama desteği sağlar.

9.Ortaklarına faaliyetleri için kredi verebilir ya da diğer kurum ve kuruluşlardan ortakları için verilecek krediye aracı olur, kredilerin amaca uygun kullanılmasını sağlayıcı önlemler alır.    

10.  Ortaklarının amaç ve konusunun gerektirdiği işletmeler, imalathaneler, atölyeler, sosyaltesisler, misafirhane, öğrenci yurdu, kamp ve benzeri gibi ortak tesisler kurabilir ve işletir, bu amaçla taşınır ve taşınmaz mallar edinir, bina/arsa alır, satar, kiralar ya da yaptırır, satar, benzeri tasarruflarda bulunur, ayni haklar tesis eder, işletmeler devralabilir.     

11.  Faaliyetlerini sürdürebilmek için gelir getirici her çeşit ticari faaliyetlerde bulunur, ticari işletmelere iştirak eder, kurar, işletir.     

12. Ortaklarının sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlerinin tanıtımı, sergilenmesi ve pazarlama amacıyla yurt içi ve yurt dışında fuar, şenlik, sergi, kermes vb. faaliyetler düzenler, bu amaçla düzenlenmiş faaliyetlere ortaklarının katılmasını sağlar.      

13. Ortaklarının ihtiyaçları ile ilgili eğitim,  dergi ve kitap gibi yazılı ve görsel yayın, araştırma gibi faaliyetlerde bulunur.

14. Ortakları arasında iletişimi sağlar, dayanışma ruhunu geliştirmek amacıyla sosyal, kültürel nitelikli toplantı, söyleşi, konferans, yemek, kutlama, tören vb. faaliyetleri düzenler.

15. Ortaklarının faaliyetleri alanında  “örnek uygulamaları”  oluşturur, uygulamalı eğitim amacıyla ortakların kullanımına açar.

16. Ortakları arasında iletişimi güçlendirmek suretiyle birbirlerinden öğrenme sürecine katkıda bulunur, yurt dışından benzeri işler yapan kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlar.

17. Ortakları arasında haberleşmeyi sağlamak ve hem birlik hem de kooperatifleri tanıtmak üzere bir web portal oluşturur ve işlemesini sağlar.      

18.  Ortakları için sağlık üniteleri kurar, sağlık, taraması, ilaç yardımı gibi çalışmalar yapabilir.    

19.  Ortaklarının tüm kamu ve özel kurumlarla, yerel yönetim birimleri, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini kolaylaştırıcı çalışmalarda bulunur.     

20. Ortaklarının ekonomik faaliyet alanları ile ilgili yeni iş alanları ve yeni ürünler tanıtmak üzere araştırmalar yapar, ortaklarının bu alanlara girmesine destek olur.     

21. Ortak faaliyetler ve girişimler için kaynak yaratmak üzere projeler geliştirir, yazar, ulusal ve uluslararası fon kuruluşlarından destek alır ve uygular.     

22.Her türlü ulusal ve uluslar arası kuruluşlardan, şahıs ve kurumlardan ayni ve nakdi yardım, bağış ve kredi sağlayabilir, bunları ortak kooperatiflerin amaçları doğrultusunda kullanır, ortaklarını bu olanaklardan yararlandırır.    

23. Ortaklarının sağlıklı bir çevre için yerleşim alanlarındaki temel hizmetler ve altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi faaliyetlerinde, yerel kamu yöneticileriyle işbirliği yapar, çevre düzenleme, temizlik ve yeşillendirme, su, kanalizasyon, çevre kirliliği, ortak alanların düzenlenmesi vb. ortak sorunlara yönelik görevler üstlenir, kampanyalar düzenler.    

24. Birliğin çalışmalarını yürütebilmek için ortaklarından veya ortaklar dışındaki kimselerden ve kuruluşlardan oluşan çalışma grupları kurar, bunun için gerekli personeli istihdam eder, ya da uzman kuruluşlara ihale eder.   

25. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’ne ortak olabilir.   

26. Kurulması halinde Kooperatifler Bankasına ortak olur.  

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE VE PAYLAR 

SERMAYE 

Madde 8- Birliğin sermayesi ortak kooperatiflerin taahhüt ettikleri payların tutarında olup, değişkendir. Ancak sermayenin en az haddi 350 YTL’dir.  Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve 1/4'ünün peşin ödenmesi zorunludur. Aynî sermaye konamaz.  

PAYLAR 

Madde 9- Bir ortaklık payının değeri 1-YTL’ dir. Her ortağın en az 50 pay taahhüt etmesi zorunludur. Ortaklık payları bu Anasözleşme’nin 20’nci maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 1- YTL’ itibar olunur.  

PAYLARIN ÖDENMESİ 

Madde 10- Ortak kooperatiflerin taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az 1/4'ünün peşin; geri kalanı ise yönetim kurulunca belli edilecek aylık taksitler halinde ve en fazla 1 yıl içinde ödenir. 

HİZMET KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRET 

Madde 11- Birliğin yaptığı ya da yaptırdığı veya öncülük ettiği hizmet ve işlerle yatırımlar karşılığında ya da verilecek belgelerden Birlik Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği, Genel kurulca onaylanan miktarı ortak kooperatifler en geç yine genel kurul ya da yönetim kurulunca belirlenen zamanlarda Birliğe ödemek zorundadırlar. Nitelikleri farklı kooperatiflere götürülecek hizmet ve işlerle yatırımlar için farklı ücret ve gider karşılığı alınabilir.Ortaklıktan ayrılan ya da çıkarılanlardan kendilerine isabet eden masraf ya da zararlar alacaklarına mahsup edilir. Bu yoldan tahsili mümkün olmazsa yasal yollardan gerektiğinde mahkeme ve icra marifetiyle tahsil edilir.  

EK ÖDEME YÜKLEMİ 

Madde 12- Bilânço açıklarını kapatmada kullanılmak üzere ortak kooperatiflerden ek ödeme istenebilir. Ek ödemelere Birlik genel kurulunca karar verilir.      
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORTAKLIK İŞLEMLERİ ORTAK SAYISI 

Madde 13- Birlik kuruluşta en az 7 kooperatifin bir araya gelmesiyle kurulur.  

ORTAKLIK ŞARTLARI 

Madde 14- Birliğe ortak olmak için aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gerekir.  

1. Birliğin çalışma bölgesi içinde bulunmak,

2.  Aynı amaca yönelik olarak kurulmuş başka bir İşletme Kooperatifleri Birliğine ortak olmamış olmak,

3. Anasözleşmesinde ortak olma konusunda hüküm bulunmak ve genel kurullarında Birliğe katılma kararı almak,

4. Birlik yatırımlarına katılmayı kabul etmek ve Anasözleşme hükümlerini, bütün hak ve ödevleriyle kabul ettiğini Birlik yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek,

5. Birlik genel kurulunca belirlenecek miktarda aylık ödentiyi kabul etmek. 

ORTAKLIĞA KABUL 

Madde 15- Gerekli şartları kabul edip de Birliğe ortak olmak isteyen kooperatifler yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Bu başvuruda Anasözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir. Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Yönetim Kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranlara 14’üncü maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.

Ortaklığa kabul veya red kararı, ilgili kooperatife 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

İlgili kooperatif ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortak kooperatiflerce ödenmiş taksidi ile diğer ortak kooperatiflerin her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paraya eşit meblağı bir defada öder.

Yedek üye ve benzeri şekilde ortak kaydı yapılamaz. Bu amaçla para tahsil edilemez.  

ORTAKLIKTAN ÇIKMA 

Madde 16- Her ortak, genel kurullarında aldıkları karara dayanarak hesap yılı sonundan 1 ay önce Birlik yönetim kuruluna yazı ile başvurarak ortaklıktan çıkabilir. Ancak, ortaklıktan çıkma hakkı Birliğe girişten itibaren üç yıldan önce kullanılamaz.  

ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA 

Madde 17- Bu Anasözleşmenin 14’üncü maddesindeki ortaklık şartlarını kaybedenler ile mali yükümlülüklerini ilk istemde 10 gün, ikinci istemde bir ay içinde yerine getirmeyenler ortaklıktan çıkarılır. Ortaklıktan çıkarılma Birlik yönetim kurulunun kararı ile olur. Çıkarılma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği çıkarılan ortak kooperatife tebliğ edilmek üzere, 10 gün içinde notere tevdi edilir.

Ortak, çıkarılma kararının tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır.

3 aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir. Ortak kooperatifler bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamaz. Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortak kooperatiflerin yerine yeni ortak alınamaz. Bu kooperatiflerin ortaklık hak ve yükümlülükleri çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.     

ORTAKLIĞI SONA ERENLERLE HESAPLAŞMA 

Madde 18- Ortaklığı sona erenlerin, sermaye ve diğer alacakları o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren 1 ay içinde geri verilir. Ayrılan ortak kooperatifler, Birliğin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler. Ortaklığı sona eren kooperatiflerin alacak ve hakları bunları isteyebileceği günden itibaren 5 yıl geçmekle, zaman aşımına uğrar.  

ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME 

Madde 19- Birlikten kendi istekleri ile ayrılanlar ile Birlikten çıkarılanlar Birlik genel kurulunca belirlenecek katılma payını ödemeleri ve ortaklık için öngörülen diğer yükümlülükleri yerine getirmeleri kaydıyla ortaklığa alınabilirler.  

ORTAKLIK SENEDİ 

Madde 20- Her ortağın üyelik haklarının ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede Birliğin unvanı, ortak kooperatifin unvanı, adresi, Birliğe girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Senet, kooperatifi temsile yetkili olan kimseler ile Birliği temsile yetkili kişiler tarafından imzalanır.  

BİRLİĞE YENİ GİREN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 

Madde 21- Birliğin durumunu bilerek birliğe giren ortak kooperatif giriş tarihinden önce doğmuş olan Birlik borçlarından diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Buna aykırı sözleşme hükümleri ile ortaklar arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar için hüküm ifade etmez.  
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BİRLİĞİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ BİRLİĞİN ORGANLARI 

Madde 22- Birliğin organları şunlardır: 

1. Genel kurul,

2. Yönetim kurulu,

3. Denetim kurulu. 

GENEL KURUL 

Genel Kurul ve Oy Hakkı: 

Madde 23- Birliğin en yetkili organı, ortak kooperatiflerin temsilcilerinden oluşan genel kuruldur. Temsile yetkili kimseler vekâleten oy kullanamazlar. Temsilciler kooperatiflerin genel kurallarınca kendi ortakları arasından seçilir.  

Temsilcilerin Sayısı:

Madde 24- Ortak sayısı 7-50 olan kooperatifler için

1. ortak sayısı 51-100 olan,

2. ortak sayısı 101-250 olan,

3. ortak sayısı 251-500 olan,

4. ortak sayısı 500’den yukarısı için 5 temsilci yedekleri ile birlikte en az 1 en çok 4 yıl için seçilirler. Temsilci sayısının hesaplanmasında kooperatifin kendi genel kurulunu yaptığı gündeki ortak sayısı gözönüne alınır. Birlik temsilciliğine seçileceklerin, Birlik yönetim kurulu üyelerinde aranacak nitelikleri taşımaları zorunludur.

Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin temsilci seçilmesi mümkündür. Her temsilcinin genel kurulda 1 oy hakkı vardır. Asıl temsilcinin temsilcilikten ayrılması veya özrü halinde oy sırasına göre yedek temsilci kooperatifin yönetim kurulu kararıyla Birlik genel kuruluna katılır.  

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri: 

Madde 25- En yetkili organ olan genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 

1. Bilânço ve gelir-gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporları inceleyerek kabul veya reddetmek,

2. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek,

3. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, huzur hakkı ve yolluk miktarı ile bütçeyi görüşerek karara bağlamak,

4. Yönetim Kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,

5. Kanun, Anasözleşme ve iyi niyet esasları ile Genel Kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen Yönetim Kurulu kararlarının iptal edilip edilmeyeceği konusunda karar vermek,

6. Anasözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek,

7. Kooperatifler Merkez Birliği’ne girme kararı vermek,

8. Bilânço açıklarını ve ek ödemeleri tespit etmek ve kooperatiflerden alınmasına karar vermek,

9. Birliğin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek,

10. Kanun ve Anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek.  Genel kurul yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi Birliğin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir.  

Toplantı Şekilleri, Zamanı ve Yeri: 

Madde 26- Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır.Olağan genel kurul toplantısının her yılın ilk 6 ayı içerisinde yapılması zorunludur.Olağanüstü genel kurul, Birlik işlerinin ve Anasözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır. Genel kurul, Birlik merkezinin bulunduğu yerde toplanır.   

Çağrıya Yetkili Olanlar: 

Madde 27- Genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.  Gerekli hallerde denetim kurulu, birliğin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler.

Genel kurul yukarıdaki şekilde toplanamadığı takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca toplantıya çağrılabilir.Ayrıca, 4 ortak kooperatiften az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10’nun isteği halinde, genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Bu başvurunun müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir.Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla denetim kurulu, birliğin ortağı bulunduğu üst birlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na aynı şekilde yapılan başvurulardan da bir sonuç alınamaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler. 

Çağrının Şekli: 

Madde 28- Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı, taahhütlü mektupla ayrıca gerektiğinde gazetede ilan yoluyla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür.Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok 2 ay içinde yapılması, toplantının gün ve saatiyle yerinin ve gündem maddelerinin belirtilmesi zorunludur.

Çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir.

Toplantılar arasında en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir. Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz. Anasözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.  

Bakanlığa Müracaat ve Gönderilecek Belgeler: 

Madde 29- Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce, Ankara’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) diğer illerde ise kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) yazılı olarak bildirilir. 

Bu bildirime, Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili Maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.  

GÜNDEM 

Madde 30- Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.  

1. Yönetim ve denetim kurulları tarafından verilen raporların okunması,

2. Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,

3. Yönetim Kurulu ile denetim kurulu üyelerinin ibrası,

4. Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,

5. Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

6. Gerekli görülen diğer hususlar. Olağanüstü genel kurul gündemi çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur. Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 20 gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. Gündem’de olmayan konular görüşülemez.

Ancak Birliğe kayıtlı kooperatiflerin en az 1/10’nun temsilcilerinin gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, yazılı teklifte bulunmaları halinde hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilânço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortak kooperatifler hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağırılması ve Kanun, Anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.    

Ortaklar Cetveli: 

Madde 31- Yönetim Kurulu her genel kurul toplantısından önce ortak kooperatif temsilcilerinin, temsil ettikleri kooperatif ile adı, soyadı ve adreslerini ve imzalanacak yerleri gösterir bir cetvel hazırlamakla yükümlüdür.Bu cetvel toplantıya katılanlarla Genel Kurul Başkanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından isim açılarak imza olunur.  

Görüşme ve Karar Nisabı: 

Madde 32- Genel kurul toplantılarında ortak kooperatif temsilcilerinin en az 1/4'ünün hazır bulunmaları şarttır. Kararlar hazır bulunan temsilcilerin çokluğu ile verilir. Birliğin dağılması veya diğer Birlikle birleşmesi ve Anasözleşmenin değiştirilmesi hakkındaki kararlar da fiilen kullanılan oyların 2/3’ünün çoğunluğu, ortakların şahsi sorumluluklarının ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümleri ihdası hakkında alınacak kararlar için bütün ortak kooperatiflerin 3/4'ünün temsilcilerinin rızası gereklidir.  

Toplantının Açılması ve Başkanlık Divanı: 

Madde 33- Genel kurul toplantısı, Bakanlık temsilcisi bulundurması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun değişik 87’nci maddesine göre işlem yapıldığının tespiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır. Müteakiben, bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir. Genel kurul başkanı ve üyelerinin, Birliğe ortak kooperatiflerin veya üst kuruluşun temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.  

Oy Kullanma Şekli: 

Madde 34- Oylamalar el kaldırmak suretiyle yapılır. Ancak genel kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur. 

Bilânçonun Tasdiki ve İbra: 

Madde 35- Bilânçonun tasdikine dair olan genel kurul kararı yönetim kurulu ile denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak bilânçoda bazı hususlar gösterilmemiş veya yanlış olarak düzenlenmiş ise, bilânçonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar.

Denetim raporunun okunmasından önce bilânço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir. İbra edilmeyen yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler.İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir.

Birlik denetçileri genel kurul tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdurlar. Bu müddetin geçirilmesi ile dava hakkı düşmüş sayılmaz. Davanın reddi halinde yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.  

Genel Kurul Tutanağı: 

Madde 36- Genel kurul toplantılarının muteber olması için ortak kooperatif temsilcileri tarafından yapılan beyanlar ile varsa muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir.

Bu tutanakta katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir. Genel kurul tutanağının altı, genel kurul başkan ve üyeleri ile Bakanlık temsilcileri tarafından imzalanır. 

Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı: 

Madde 37- Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicili Memurluğuna verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır.     

Bakanlığa Gönderilecek Belgeler: 

Madde 38- Toplantı gününden itibaren en geç 15 gün içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilânço, gelir-gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, Birliğin Ticaret Siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne tevdi edilir.  

YÖNETİM KURULU Seçimi ve Süresi: 

Madde 39- Yönetim kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az üç üyeden oluşur. Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.Yönetim kuruluna seçilecek üyelerin aynı kooperatifin temsilcilerinden olmaması şarttır.Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 

Seçilme Şartları: 

Madde 40- Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır: 

1. Türk vatandaşı olmak ve medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,

2. Birliğe ortak kooperatiflerin birinde Birlik temsilci olmak,

3. Aynı türde başka bir kooperatifler birliğinde yönetim kurulu üyesi olmamak,

4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından ya da bu Kanun hükümlerine göre mahkum olmamak,

5. Aynı zamanda Birlik denetçisi olmamak,

6. Birlik denetçileri ile üçüncü derece dahil (kendisinin ve eşinin anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, amca, hala, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu) akraba olmamak veya aralarında iş ortaklığı bulunmamak,

7. Birliğin faaliyeti ile ilgili konular üzerinde ticaret yapmamak. Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir.

Haklarında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber Yönetim Kurulunca bu durumdaki üyelerin Genel Kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur. 

Görev ve Yetkileri: 

Madde 41- Yönetim kurulu, Kanun ve Anasözleşme hükümleri içinde Birliğin faaliyetini, yöneten ve onu temsil eden icra organıdır.Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

1. Yıllık bilânço ile gelir-gider hesabının ve tahmini bütçenin hazırlanmasını sağlamak,

2. Ortak kooperatifler ile ortak olmak için başvuranların Anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,

3. Kredi alma işlerinde Birliğe kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerinden ortakları haberdar etmek,

4. Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,

5. Birliği resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,

6. Dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,

7. 1163 Sayılı Kanun’un 42/6’ncı maddesi hükmü gereği genel kurulda karar almak şartı ile Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, rehine koymak veya mülkiyetlerini aktarmak,

8. Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, bir veya birkaç kişiyi Birliği ilzam edecek tasarrufta bulunmaya veya muayyen işlerde Birliği temsil etmeye yetkili kılmak ve Birlik personelini atamak,

9. Defter, hesap ve kayıtların mevzuat dairesinde doğru olarak tutulmasını sağlamak,

10. Birliğin amaçlarına ve ortakların menfaatlerine uygun olarak, Birlik işlerini yürütmek ve gerekli kararları almak, genel müdür ve diğer personeli atamak, danışmanlık, v.s. yapacak kurum ve kuruluşlarla sözleşme yapmak, gerekli durumlarda dışardan ve ortakları arasından danışma grupları ve çalışma grupları oluşturmak. 

Görev Bölümü ve Toplantılar: 

Madde 42- Yönetim kurulu üyeleri, seçimi takiben yapacakları ilk toplantıda aralarında bir başkan, bir ikinci başkan, gereğine göre birer katip ve muhasip üye seçerek görev bölümü yaparlar.Yönetim kurulu başkanın bulunmadığı zamanlarda ikinci başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantı en az 2 ayda bir defa ve en az yarıdan fazla üyenin katılması ile yapılır.

Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde, söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.  

Toplantılarda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz. Üyeler, şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar.

Özürsüz olarak üst üste üç toplantıda hazır bulunmayan temsilci çekilmiş sayılır.

Toplantılar Birlik merkezinde yapılır. Ancak ortakların çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yerde de yapılabilir.

Alınan kararlar tarih ve numara sırası ile yönetim kurulu karar defterine işlenir. Temsilcilerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya katılanlarca isim yazılarak imzalanır.

Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan, karşı olma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar. 

Birliğin Temsil ve İlzamı: 

Madde 43- Birlik adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya birliği ilzamı için, Birlik unvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.

Yönetim kurulu, Birliği dışarıya temsil ve Birlik adına imza atmaya yetkili şahısları kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicili Memurluğu’na verilir. Gerektiğinde, yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir. 

Üyeliğin Boşalması: 

Madde 44- Yönetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler. Kooperatif ortaklığı sıfatını yitirenlerin yönetim kurulundaki görevleri sona erer.Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağırılır.

Eşit oy alanlar arasında kur’a çekilir. Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanmaması halinde, eğer yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağrılır. 

Sorumluluk ve Yasak Muameleler: 

Madde 45- Yönetim kurulu, Birlik işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve Birliğin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder.

Temsilciler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler.

Yönetim kurulu gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evrakının muntazam hazırlanıp, tutulup saklanmasından ve gelir-gider hesabı ile yıllık bilânçonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur.

Yönetim kurulu üyeleri ve Birlik memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat ve dolaylı olarak Birlikle, Birlik konusuna giren bir ticari muamele yapamaz.Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar, genel kurulun devredemeyeceği yetkileri kullanamaz.

Yönetim kurulu üyeleri kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup Birliğe tazmin etmekle yükümlüdürler.Kusurlu olmadığını ispat eden üyeler ile, karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya özürü nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan kurtulurlar.

Görevi sona eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren 5 yıl devam eder.  

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri: 

Madde 46- Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenebilir.

Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır.Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev’i ve miktarların dışında hiçbir ödeme yapılamaz. 

Murahhas Üye: 

Madde 47- Yönetim kurulu kararı ile üyelerden bir veya birkaçı Birliği timsel yetkisine haiz murahhas üye seçilebilir.Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir. 

Müdür ve Diğer Personel: 

Madde 48- Yönetim kurulu, Birliğin mali ve idari işlerini yürütmek üzere bir müdür ile Birlik işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir.Bunlar kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur.

İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir.Bütçede belirtilmek şartı ile bu personele yönetim kurulunca tespit edilecek ücret verilir. 

DENETİM KURULU 

Seçimi ve Süresi: 

Madde 49- Genel kurulca en az 1 yıl için temsilciler arasından veya dışardan en az 2 veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca böyle bir süre belirlenmemişse bir yıl için seçilmiş sayılır. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilir.Genel kurul denetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 

Seçilme Şartları: 

Madde 50- Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır: 

1. Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

2. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından ya da bu Kanun hükümlerine göre mahkum olmamak,

3. Aynı zamanda Birlikte yönetim kurulu üyesi, Birlik personeli ve Birlik personeli ile üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısım olmamak, yönetim kurulu üyeleri ile aralarında iş ortaklığı bulunmamak.   

Görev ve Yetkileri: 

Madde 51- Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır: 

1. Yıllık bilânço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek,

2. Birlik işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az 3 ayda bir defa Birliğin defterlerini incelemek,

3. En az 3 ayda bir defa Birliğin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,

4. Bütçe, bilânço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,

5. Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Kanun ve Anasözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,

8. Birlik ortaklarının yönetim kurulu üyeleri ve Birlik personeli hakkındaki şikâyetlerini incelemek ve inceleme sonucunu yıllık raporunda açıklamak,

9. Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemine koydurmak. 

Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, Kanun ve Anasözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.

Denetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarına katılırlar. Ancak, yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar. 

Sorumluluk: 

Madde 52- Denetim kurulu üyeleri Kanun ve Anasözleşme ile kendilerine yüklenen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.

Bunlar, görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında Birlik veya ortak kooperatifler için zarar umulan hususları açıklayamazlar.Ayrıca, ortaklık işlemleri dışında kendi şahıslarını ilgilendiren hususlarda Birlikle iş yapamazlar. 

Denetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması: 

Madde 53- Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.Kanun ve Anasözleşmede belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer.

Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedeklerde dahil toptan boşalma olursa Türk Ticaret Kanunu’nun 351’inci maddesinin son cümlesine göre hareket edilir.  

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri: 

Madde 54- Denetim kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli, genel kurul tarafından tespit olunur. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

BİRLİĞİN HESAPLARI VE DEFTERLERİ HESAPLAR 

Hesap Dönemi, Bilânço ve Netice Hesapları: 

Madde 55- Birliğin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönemi Birliğin kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer. Yönetim kurulu her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider farkı hesaplarını hazırlayıp genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir. Denetim kurulu üyeleri bunları en çok 10 gün içinde inceleyerek müştereken düzenleyecekleri raporla birlikte yönetim kuruluna iade ederler. Bilânço ve netice hesapları genel kurul toplantısından en az 15 gün önce Birlik merkezinde ortak kooperatiflerin temsilcilerinin incelenmesine sunulur ve isteyenlere birer sureti verilir.  

Gelir-Gider Farkı ve Dağıtımı: 

Madde 56- Gelir-gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilânçoya göre tespit edilir.  Gelir-gider müspet farkının; 

1. % 20’si yedek akçeye,

2. % 5’i fevkalade yedek akçeye,

3. % 1’i ilgili Kanun uyarınca Maliye Bakanlığı nezdindeki ilgili hesaba,

4. % 50’si yatırım ve geliştirme fonuna,

5. % 14’ü ortaklar ve Birlik personeli için sosyal yardım fonuna,

6. % 10’u eğitim fonuna, ayrılır.

7. Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez. Sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz. Birlik yalnız ortaklarıyla iş yapar. 

Yatırım ve Geliştirme Fonu: 

Madde 57- Bu Fon, Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak yatırımlarda kullanılır.

Fon gelirleri; 

1. Müspet, gelir-gider farkından ayrılacak % 50’lerden,

2. Devlet kurum ve müesseselerince yapılacak yardım ve diğer bağışlardan meydana gelir. 

Sosyal Yardım Fonu: 

Madde 58- Birliğin personeli için yardım kuruluşları oluşturmak ve bunları işletmek amacı ile bir Sosyal Yardım Fonu tesis olunur. Bu Fon müspet gelir-gider farkından ayrılacak % 14’lerden meydana gelir ve ortak kooperatifler ile Birlik personeli için sosyal faaliyetlerde kullanılır. 

Eğitim Fonu: 

Madde 59- Bu Fon, müspet gelir-gider farkından ayrılacak % 10’lardan meydana gelir ve eğitim işlerinde kullanılır.  

DEFTERLER 

Tutulacak Defterler: 

Madde 60- Birlikte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur: 

1.Yevmiye defteri,

2. Defteri kebir,

3. Envanter defteri,

4. Karar defteri,

5. Ortaklar defteri. Birlikte bu defterlerden başka, kasa defteri ile işin mahiyet ve öneminin gerektirdiği diğer defterler de tutulur. 

ALTINCI BÖLÜM 

DAĞILMA VE TASFİYE 

Birleşme ve Devir: 

Madde 61- Genel kurul Birliğin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir Birlikle birleşmesine veya bir kamu tüzel kişisine ya da herhangi bir derneğe devredilmesine karar verebilir. Bu hallerde 1163 Sayılı Kanun’un 84’üncü ve 85’nci maddelerine göre işlem yapılır. 

Dağılma Sebepleri: 

Madde 62- Birlik aşağıdaki hallerde dağılır: 

1. Ortak sayısının 7’den aşağı düşmesi halinde,

2. Genel kurul kararıyla,

3. İflasın açılmasıyla,

4. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın mahkemeden alacağı karar üzerine,

5. Diğer bir Birlikle birleşmesi veya devralınması suretiyle,

6. Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde,

7. Amacına ulaşmak imkânının kalmadığının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla, dağılır. 

Tasfiye Kurulu: 

Madde 63- Tasfiye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az 2 kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta Yönetim Kurulunu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir. Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkân bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden, tasfiyeye memur kişilerin haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir.

1163 Sayılı Kanun’un değişik 56’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının 3’üncü bendi ile 62’nci maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır. Tasfiye kurulu üyelerine tayin eden merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.Yönetim kurulu tasfiye memurlarını ticaret seciline tescil ve ilan ettirir. 

Tasfiye Memurlarının Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi: 

Madde 64- Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür: 

1. Dağılma, tasfiye kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta ara ile üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir.

2. Tasfiye süresince Birlik unvanı “Tasfiye Halinde” ibaresi ilave edilerek kullanılır.

3. Birlik genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle satabilir. Gayrimenkullerin satılma şekli genel kurul kararıyla belirlenir.

4. Tasfiye memurları göreve başladıkları zaman, Birliğin dağılma kararının verildiği tarihteki durumu inceleyerek varlıkları, alacakları, borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar, ayrıca Birliğin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını gösterir bir cetvel tanzim edilir.

5. Birliğin eskiden başlamış olup da henüz bitirilmemiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.

6. Birlik borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir.

7. Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır.

8. Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yılsonu için ara bilânçolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve genel kurula sunulur.

9. Gayrimenkul satışının görüşüleceği toplantılar hariç olmak üzere tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz.

10. Birlikten alacaklı oldukları bilinenlerin alacak tutarları ile muaccel olmayan ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağ notere tevdi olunur.

11. Birliğin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak dağıtılır.

12. Tasfiyenin sona ermesi üzerine Birlik unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir.   

YEDİNCİ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Bakanlık ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi: 

Madde 65- Birlik Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimine tabidir. Birlik görevlileri, Birliğe ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.  

İlan ve Reklâmlar: 

Madde 66- Birlikçe tanıtım amacıyla yapılacak ilan, reklâm ve açıklamalar eksik ve gerçeğe aykırı olamayacağı gibi yanıltıcı bilgi ve unsurlar taşıyamaz.  

Kanun Hükümlerinin Uygulanması: 

Madde 67- Bu Anasözleşmede açıklık olmayan hallerde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ait hükümleri uygulanır. 

Birliğin İlk Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri: 

Madde 68- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Ek 1’deki kurucu ortaklar yönetim ve denetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.  

Kurucular: 

Madde 69- Ek II’de isimleri, kooperatif unvanları, taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan: 

1. Kurucu ortaklar bu Anasözleşmenin 14’üncü maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını,

2. İlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri, bu Anasözleşmenin 40’ıncı ve 50’nci maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını, beyan ederler.         

İLK GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR AŞAĞIDA ADLARI YAZILI ORTAKLAR YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ÜYELERİ SEÇİLMİŞLERDİR. 

 ORTAK KOOPERATİFİN ADI                                    YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
SS Umut Işığı Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme KooperatifiNaşide Buluttekin
SS Biga Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme KooperatifiAyfer Baykal
SS İpek Yolu Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme KooperatifiÇiğdem Yılmaz
SS Simge Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme KooperatifiNurten Ersoy
SS Yaşam Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme KooperatifiGülnay Ertunç
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 ORTAK KOOPERATİFİN ADI                                     DENETİM KURULU ÜYELERİ
SS Çağdaş Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme KooperatifiMeryem Kömürlü
SS Kardelen Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme KooperatifiYeliz Kardaş
   
      
 No Kurucu Kooperatiflerin Ünvanları ,ticaret sicil noları Merkezi Temsile YetkilininAdı Soyadı Yüklenilen Ortaklık Payı Ödenen Pay Miktarı İmza
 1 SS Umut Işığı Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi, 18065DiyarbakırNaşide Buluttekin5012,5 
 2 SS Simge Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi, 15576/22077KocaeliNurten Ersoy5012.5 
 3 SS İpek Yolu Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi, 7409MardinÇiğdem Yılmaz5012.5 
 4 SS Kardelen Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi, 14325/22075KocaeliYeliz Kardaş5012.5 
 5 SS Çağdaş Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi, 14370-22084SakaryaMeryem Kömürlü5012.5 
 6 SS Yaşam Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi, 6914VanGülnay Ertunç5012.5 
 7 SS Biga Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi, 3563ÇanakkaleAyfer Baykal5012.5 
 8       
 9       
 10